/
/
Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Броварської міської ради
Броварського району
Київською області
від 22.06.2021р.
№263-08-08

СТАТУТ
ДИТЯЧОГО ЕСТЕТИКО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ «КАМЕЛІЯ» БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Загальні положення

1.1. Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія» Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Центр), є правонаступником Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»,   створеного рішенням Броварської міської ради  Київської області 16 лютого 1993 року  за  № 38. Це комплексний  заклад позашкільної освіти.

  1.2 Повна назва закладу: Дитячий естетико-натуралістичний центр   «Камелія» Броварської міської ради Броварського району Київської області.  

          Скорочена назва закладу: ДЕНЦ «Камелія».

       1.3. Юридична адреса Центру: 07400, Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Симона Петлюри 21/1 В.

       тел. +38 044 290 49 70;  +38 044 290 52 29.

       e-mail: denc-kamelia@ukr.net.

          1.4. Центр має філію – територіально відокремлений структурний підрозділ закладу за адресою: 07400,  Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Герцена, 3.

         1.5. Організаційно-правова форма Центру: комунальний   заклад.

1.6. Засновником Центру є Броварська міська територіальна громада (далі – територіальна громада)  в особі Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – міська рада).

1.7. Органом управління Центром є Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району Київської області (далі – Управління освіти і науки). Центр безпосередньо підпорядкований Управлінню освіти і науки.

1.8  Центр є юридичною особою, має печатку і штамп, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної  казначейської служби України.

 1.9. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, Броварської міської ради Броварського району Київської області та її виконавчого комітету, Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про заклад позашкільної освіти.  

1.10. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України, Законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про заклад позашкільної освіти та цим Статутом.

 1.11. Центр є  неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) серед працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим  Статутом.

1.12. Засновник та Орган управління не відповідають за зобов’язання Центру, а Центр не відповідає за зобов’язання Засновника та Органу управління.

 

 

 1. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою та головними завданнями  Центру є:

– реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;

– вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського

досвіду;

 • створення оптимальних умов для духовного, творчого, інтелектуального розвитку вихованців, учнів, слухачів, їх трудового виховання і професійного самовизначення;
 • пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;
 • формування інтелектуального потенціалу нації шляхом залучення вихованців, учнів, слухачів до роботи в наукових товариствах та первинного осередку Малої академії наук України;
 • задоволення потреб учнівської молоді в професійному самовизначенні відповідно до її інтересів, нахилів та здібностей;

– підвищення рівня екологічної освіти і культури вихованців та їх батьків, формування нового природоохоронного менталітету;

– виховання  в учнів  свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки; 

– організація цікавого дозвілля з метою формування національної свідомості вихованців засобами естетичного та екологічного виховання;

– просвітницька  діяльність.

2.2. Центр здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час, забезпечує умови для творчого, різнобічного, вільного розвитку дітей, підлітків і молоді, сприяє їх творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. 

 1. Організація освітнього процесу

        3.1.  Центр організовує роботу з вихованцями, учнями і слухачами за такими напрямками позашкільної освіти:

 • еколого-натуралістичний;
 • художньо-естетичний;
 • гуманітарний;
 • дослідницько-експериментальний;
 • соціально-реабілітаційний;
 • оздоровчий.

        3.2.  Центр здійснює освітній процес, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу.

        3.3.   Центр може бути творчою лабораторією, базою ліцею, гімназії, коледжу

 

у суспільній роботі з обдарованою особистістю.

     3.4. Мовою освітнього процесу в закладі  є українська мова.

                       3.5.   Діяльність Центру будується на принципах:

– доступності, гуманізму, демократизму;

– незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань;

– взаємозв’язку розумового, морального, етичного і естетичного виховання;

– рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

– органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

– диференціації змісту і форми освіти;

– науковості;

– розвиваючого характеру навчання і виховання;

– поєднання державного управління і громадського самоврядування.

        3.6.      Режим роботи Центру встановлюється  відповідно до Правил внутрішнього  розпорядку для працівників закладів системи Міністерства освіти і науки України. Розклад занять складається заступником директора з навчально-методичної роботи Центру з урахуванням оптимального режиму праці і відпочинку  вихованців, учнів, слухачів, їх вікових особливостей і встановлення санітарно-гігієнічних умов.

        3.7. Напрямки гурткової роботи та професійної підготовки молоді визначаються місцевими умовами, наявністю матеріально-технічної та науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

        3.8. Центр працює за річним планом роботи, погодженим із Управлінням освіти і науки, самостійно затверджує програму реалізації головних напрямків діяльності, свою структуру і плани роботи відповідно до особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів вихованців, учнів, слухачів, потреб сім’ї, закладів освіти, молодіжних та дитячо-громадських організацій.

        3.9. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня.

Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання.

        Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України або іншим центральним органом виконавчої влади за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

        У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр працює за окремим планом, затвердженим директором.         

        3.10. Тривалість одного заняття в Центрі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів та

слухачів.

        –    віком від 3 до 5 років – 25 хвилин;

 • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
 • старшого віку – 45 хвилин.

        Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи Центру.

        3.11. Прийом до гуртків та творчих об’єднань Центру може здійснюватися протягом навчального року (залежно від комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань)  за бажанням вихованців, учнів, слухачів та на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють як на безконкурсній  основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє Центр.  

          Для зарахування учнів до гуртків, пов’язаних з фізичними навантаженнями, потрібна довідка про відсутність у них протипоказань для занять у визначених гуртках.

        До Центру зараховуються діти і молодь, як правило, віком від 3 до 21 року.

3.12. Основна діяльність Центру здійснюється в одновіковій та різновікових групах та творчих об’єднаннях за інтересами (гурток, клуб, ансамбль, театр тощо). Кожен вихованець має право навчатися в декількох об’єднаннях, змінювати їх протягом року. Заняття проводяться як за однопрофільними програмами, так і за комплексними, і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців.

3.13. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань становить, як правило, 10-15 вихованців, учнів і слухачів.

        Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

        Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

        Секція  −  це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних  проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

        Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.

        Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань  встановлює директор Центру залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього процесу, рівня майстерності і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.

Заняття проводяться як зі складом однієї групи, так і, за потреби, зі складом усього творчого об’єднання.

 

Освітній процес здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей, з урахуванням їх віку, психологічних особливостей, стану здоров’я, з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, курси, читання, вікторина, концерт, похід, змагання, репетиція, екскурсія тощо).

        На час спільних занять усього творчого об’єднання (репетиція, змагання, екскурсія, концерт, похід тощо) перерва визначається за розсудом керівника об’єднання.

 Центром передбачено індивідуальне навчання учнівської молоді та індивідуальна робота з дітьми з особливими освітніми потребами за місцем проживання. Індивідуальне навчання з дітьми з особливими освітніми потребами   організовується за бажанням учнів та батьків або осіб, які їх замінюють, і може проводитись у приміщенні Центру, домашніх умовах, лікувальному закладі тощо.

        Підставою для організації індивідуального навчання з дітьми з особливими освітніми потребами  є: заява батьків або осіб, які їх замінюють, довідка лікувального закладу, наказ директора. Тривалість занять визначається наказом директора на підставі довідки лікаря.

        3.14. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Центру класифікуються  за трьома рівнями:

– початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

– основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

– вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів, слухачів.

        Для секцій наукового товариства Малої академії наук України,  творчих об’єднань вищого рівня наповнюваність становить 5-7 вихованців, учнів,  слухачів. Наповнюваність у групах вокалу становить до 5 вихованців.

        Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

        3.15. Центр може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної та вищої освіти.

        3.16. Центр може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, закладів професійної освіти, підприємств, організацій, закладів вищої освіти, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

        3.17.    Центр проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

        У закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

        Методичні об’єднання створюються для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.

        Відділи створюються  за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

        Відділення створюються за видами гуртків, секцій та інших творчих об’єднань або за напрямами позашкільної освіти.

        Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів та за іншими організаційними формами відповідно до чинного законодавства.

        3.18. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів, слухачів Центр проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, концертів, змагань, походів, екскурсій, експедиції, навчально-тренувальних зборів та в інших формах.

        3.19. Випускникам закладів позашкільної освіти,  які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.       

        3.20.  Освітній процес в Центрі може реалізовуватись з використанням дистанційних   технологій навчання.           

                                      

 1. Учасники освітнього процесу

4.1. Учасниками  освітнього процесу Центру є:

– вихованці, учні і слухачі;

– директор, заступники директора;

– педагогічні працівники, психолог, спеціалісти, залучені до освітнього  процесу;

– батьки або особи, що їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у освітньому процесі. 

4.2. Вихованці, учні, слухачі  Центру мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Центру;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою Центру;

– участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, конкурсах, виставках та інших масових заходах;

– представлення в органах громадського самоврядування Центру;

– вільне вираження переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь та гідність.

4.3. Вихованці,  учні, слухачі Центру зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватися морально-етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Центру.

4.4. Педагогічним працівником Центру може бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі. Педагогічним працівником закладу позашкільної освіти може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови належної результативності освітнього процесу.

 4.5. Педагогічні працівники Центру мають право на:

– внесення керівництву Центру та Органу управління пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву Центру та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує Правила внутрішнього  розпорядку, що діють у Центрі;

– вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Центру, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу;

– проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

– вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи;

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.6. Педагогічні працівники Центру зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

– сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців відповідно до їх задатків, запитів, а також збереженню здоров’я;

– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних норм поведінки, Правил внутрішнього розпорядку, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;

– дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– берегти здоров’я вихованців, учнів, слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати Правила внутрішнього розпорядку для працівників та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної ради Центру;

– виконувати накази і розпорядження директора Центру, органів державного управління, до сфери управління яких належить Центр.

4.7. Керівники гуртків  та інших творчих об’єднань Центру працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

4.8. Обсяг педагогічного навантаження  визначається директором Центру згідно з законодавством.   

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року можлива у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів Центру протягом навчального року за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.

4.9. Не допускається відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

        4.10. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, як правило, один раз на п’ять років відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Батьки  вихованців, учнів, слухачів  та  особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними  органів громадського самоврядування Центру;

– звертатися до органів управління освітою, директора Центру та органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру.

 

                                    

 1. Управління Центром

5.1. Центр включає такі відділи:

– методичний;

– організаційно-масовий;

– еколого-натуралістичний;

– художньо-естетичний;

– декоративно-вжиткового мистецтва;

– раннього розвитку дитини;

– гуманітарний.

5.2. Методичний відділ здійснює науково-методичну діяльність та інформаційно-рекламне забезпечення, поширення передового педагогічного досвіду, проводить семінари, конференції, забезпечує творчі об’єднання методичними розробками, рекомендаціями з організації навчально-виховної роботи, нормативними документами, фаховою та методичною літературою.

          5.3.Організаційно-масовий відділ здійснює просвітницьку, масову роботу, організовує учнівське самоврядування, координує  проведення  масових  заходів.

5.4. Еколого-натуралістичний відділ   об’єднує гуртки, секції, студії та інші творчі об’єднання: екології, квітництва, садівництва, овочівництва, зоології  та інші.

        Основна мета відділу – формування нового природоохоронного менталітету, поширення екологічної освіти та культури, залучення молодого покоління до науки, спрямування її на національні інтереси держави.

5.5. Художньо–естетичний відділ об’єднує гуртки, секції, творчі об’єднання: хореографії, театрального мистецтва, вокального мистецтва та інші.

5.6. Відділ  декоративно-вжиткового мистецтва об’єднує гуртки, секції, та інші творчі об’єднання: образотворчого мистецтва, пісочної анімації, художньої вишивки, фітодизайну, флористики та інші.

5.7. Відділ раннього розвитку дитини включає гуртки школи розвиваючого навчання, психологія для дошкільнят, анатомія для дошкільнят та інші, тобто розраховані на дітей віком від 3-х до 7 років.

5.8. Гуманітарний відділ об’єднує гуртки секції  творчі об’єднання, на заняттях яких забезпечується розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів, слухачів з основ наук соціально-гуманітарного циклу: вивчення англійської мови, основ християнської етики, журналістики та інші.

          5.9. Керівництво Центром здійснює його директор. Директором може бути особа,  яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

У разі тимчасової відсутності директора або його звільнення, його обов’язки тимчасово виконує особа, що призначається Управлінням освіти і науки.

Обов’язки керівника філії покладаються на завідувача відділом філії.

5.10. Директора на посаду призначає і звільняє Управління освіти і науки   відповідно до чинного законодавства.

          Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу здійснює директор Центру.

5.11. Директор Центру:

– здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує освітній процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів та слухачів;

– створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

– організовує виконання кошторису доходів і видатків Центру, укладає від імені Центру угоди з юридичними та фізичними особами в установленому порядку, відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби України;

– встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру відповідно до законодавства в межах фонду заробітної плати;

– розробляє структуру і штатний розпис Центру в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до чинного законодавства та подає їх на затвердження Управлінню освіти і науки;

– представляє Центр у всіх підприємствах, установах та організаціях, відповідає перед Засноником за результати діяльності Центру;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у освітньому  процесі;

– забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своєї компетенції накази  і контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарні  стягнення до працівників Центру;

– затверджує посадові обов’язки працівників Центру.

5.12. Директор Центру є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління Центру.

5.13. Педагогічна рада Центру:

– розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– створює в разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

– порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

5.14. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два на рік.

5.15. Органом громадського самоврядування  є конференція трудового колективу Центру. У період між конференціями діє рада Центру, діяльність якої регулюється цим Статутом. У Центрі за рішенням загальних зборів можуть створюватись і діяти піклувальна рада, органи самоврядування  вихованців та батьків, а також комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє Міністерство освіти і науки України.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність та

матеріально-технічна база Центру

6.1. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.2. Основним джерелом фінансування освітнього процесу та господарської діяльності  Центру є кошти місцевого бюджету.

  6.3. Додатковими джерелами фінансування є:

– кошти, отримані за провадження освітньої діяльності  відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

– кошти гуманітарної допомоги;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– інші надходження, не заборонені законодавством.

6.4. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований, розвивати власну матеріальну базу;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

– реалізовувати видавничу продукцію власного виробництва та продукцію, виготовлену гуртківцями під час занять.

– виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

Для провадження освітнього процесу Центру надаються в користування (оренду) культурні об’єкти, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається місцевим органом виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

        6.5. Майно складають основні фонди (приміщення, обладнання, тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

6.6. Центр відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог і норм з їх охорони.

6.7. Вилучення з основних фондів оборотних коштів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними або фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 6.8.У разі припинення діяльності закладу (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів та майна закладу здійснюється одній або кільком  неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховується до доходу бюджету.

           

 1. Державний контроль за діяльністю Центру

         7.1. Державний контроль за діяльністю Центру  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти відповідно до Закону України «Про освіту».

7.2. Основною формою контролю за діяльністю Центру є інституційний аудит, який проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється міською радою   відповідно до чинного законодавства.

          7.4. Звітність Центру встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Міжнародне співробітництво

8.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародні учнівські та педагогічні обміни у рамках освітніх програм, проєктів, брати участь у міжнародних заходах.

8.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 1. Порядок ліквідації та реорганізації

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або

 

ліквідацію Центру приймається міською радою. Припинення діяльності Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

    9.2. Під час реорганізації  Центру його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається рішенням міської ради.

9.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

    9.4. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку із реорганізацією чи ліквідацією Центру, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства.

 

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

          10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться  рішенням міської ради  шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.

 

 

 

Міський голова                                                                         Ігор САПОЖКО